ил уурхай бутлуурын үйлдвэрт үүсэх эрсдлийг тодорхойлсон