аж ахуйн нэгжийн ил уурхайн нягтлан бодох бүртгэлийн эмчилгээ